Read More

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་བྱུས་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐད་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།

་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་གཉིས་སློབ་གས […]