འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ།

ཁམས་གོ་འཇོ་ནས་སྐྱེས། ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་དང་རིན་ཆེན་བསམ་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ནུ་བོ། ཕུ་ནུ་ཚོས་ཁམས་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་ཤུགས་རྐྱེན་བཟང་པོ་བཞག་ཡོད།

ཕ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཁམས་དང་ཁོར་ཡུག གཏེར་ཁ ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ཆེད་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས།
འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཟླ་༢༡རིང་བཀག་སྐྱིལ་བྱས།